Regulamin konkursu

Pobierz Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomorską „GRYF GOSPODARCZY 2017"

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa warunki uczestnictwa w konkursie
o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2017", zwanym dalej „Konkursem" oraz tryb przeprowadzenia Konkursu.

2. Postępowanie konkursowe – w oparciu o treść niniejszego Regulaminu, przeprowadza w zakresie swych kompetencji Biuro Konkursu, Komisja Konkursowa oraz Kapituła Konkursu.

3. Informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin i Formularz Zgłoszeniowy uczestnictwa jest udostępniany przez Biuro Konkursu i na witrynie internetowej: www.gryfgospodarczy.pl

4.Przesyłając zgłoszenie uczestnictwa Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

Organizator konkursu

1. Prawa do Konkursu o Nagrodę Pomorską "Gryf Gospodarczy" należą do Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości i Marszałka Województwa Pomorskiego.

3. Z upoważnienia Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości za stronę organizacyjną Konkursu odpowiada Sekretariat Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, 80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 1-7 (III p.) pok. 48, tel. (58) 32 68 123, e-mail: PRP@pomorskie.eu, który prowadzi Biuro Konkursu.

 

§ 3

Cel konkursu

Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego poprzez:

a. prezentację i promowanie  firm, które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy województwa,

b.upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie,

c. promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku gospodarczego,

d. promowanie laureatów konkursu poprzez ich rekomendacje do ogólnopolskich nagród  i wyróżnień,

e. włączenie sektora przedsiębiorców do szerokiej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,

f. inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw.

 

§ 4

Uczestnicy

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie mogą złożyć przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio – poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców, spełniając łącznie poniższe kryteria:

a. posiadają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego,

b. należą do jednej z kategorii: mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego lub dużego przedsiębiorcy zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami).

c. Uczestnicy Konkursu muszą wykazać, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez złożenie stosownego oświadczenia oraz muszą dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa.

d. Udział w Konkursie deklarują przedsiębiorstwa na druku „Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa", który zostanie udostępniony w sposób określony w § 1  ust. 3.

 

§ 5

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w wersji drukowanej, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, należy dostarczyć wraz z wersją elektroniczną na odpowiednim nośniku, zgodną z wersją drukowaną do dnia 10 kwietnia 2017 roku do Biura Konkursu - Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego; Departament Rozwoju Gospodarczego, ul. Długi Targ 1-7 (IIIp.) pok. 48, 80-828 Gdańsk; natomiast wersję elektroniczną zgłoszenia pocztą internetową na adres  PRP@pomorskie.eu.

2. Uczestnicy Konkursu mają prawo załączenia do Zgłoszenia uczestnictwa dodatkowych dokumentów mogących ułatwić ocenę firmy. Maksymalna objętość dodatkowych materiałów nie może przekroczyć 10 stron formatu A4. Dodatkowe materiały powinny zostać dostarczone do Biura Konkursu także       w wersji elektronicznej.

3. Wszystkie strony zgłoszenia oraz innych dostarczanych dokumentów powinny być ponumerowane.

4. Dokumenty o których mowa w  ust. 1 i 2 należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa - Gryf Gospodarczy 2017" oraz wskazaniem jednej z kategorii konkursowych wymienionych w § 6. ust. 1.

 

§ 6

Kategorie  konkursowe

1. Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach firm:

a. „Mikroprzedsiębiorstwo",

b. „Małe Przedsiębiorstwo",

c. „Średnie Przedsiębiorstwo",

d. „Duże Przedsiębiorstwo".

2. Media obejmujące Konkurs patronatem medialnym mają prawo przyznania statuetki specjalnej Nagrody  Pomorskiej – „Gryfa Medialnego 2017" - firmie wyłonionej spośród finalistów w drodze przeprowadzonego przez nie sondażu lub plebiscytu.    

3. Kapituła ma prawo wyboru spośród trzech firm wskazanych przez Komisję Konkursową przedsiębiorstw, które otrzymają statuetkę specjalną Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2017"  w kategorii:

 • „Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2017", za projekt (przedsięwzięcie) zrealizowane na terenie województwa pomorskiego w 2016 r.
 • „Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2017".                   

4. Statuetki specjalne Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2017"  muszą posiadać tabliczkę
z opisem, której treść  winna być uzgodniona z Komisją Konkursową.

 

§ 7

Komisja Konkursowa i Kapituła Konkursu

1. Komisja Konkursowa, w liczbie 9 – 15 członków, powoływana jest przez Marszałka Województwa Pomorskiego. W skład Komisji Konkursowej wchodzi po jednym przedstawicielu Partnera Strategicznego oraz Sponsora Głównego.

2. Komisja Konkursowa:

a. dokonuje oceny merytorycznej dokumentów dostarczonych przez uczestników,

b. przedstawia Kapitule Konkursu trzech Finalistów w każdej z kategorii konkursowych wymienionych w § 6 ust. 1 i ust. 3, którzy uzyskali największą liczbę punktów,

c. na swoich posiedzeniach podejmuje decyzje większością głosów,

d. ma wyłączne prawo do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

a. Marszałek Województwa Pomorskiego,

 b. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego,

c. Przewodniczący Komisji Konkursowej – Sekretarz Kapituły.

4. Kapituła Konkursu:

a. dokonuje wyboru Laureatów Konkursu spośród Finalistów wskazanych przez Komisję Konkursową,

b. na swoim posiedzeniu  podejmuje decyzje większością głosów,

c. dokonuje wręczenia nagród podczas Gali Finałowej Konkursu.

5. Biuro konkursu:

a. podlega kierownictwu Sekretarza Komisji Konkursowej,

b. dokonuje oceny formalnej Zgłoszeń uczestnictwa,

c. organizuje system przyjmowania Zgłoszeń uczestnictwa i pozostałych dokumentów wskazanych w §5,

d. publikuje Regulamin Konkursu oraz inne dokumenty dotyczące Konkursu,

e. udziela informacji na temat Konkursu,

f. zapewnia administracyjną obsługę Konkursu,

g. organizuje  wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. Galę Finałową Konkursu,

h. przedstawia sprawozdanie i rozliczenie zgodnie z § 12 ust.7.

 

§ 8

Tryb oceny zgłoszeń

1. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

2. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu pomyłek lub uchybień formalnych, Biuro Konkursu powiadomi Uczestnika Konkursu o ich zaistnieniu na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.

3. Od daty powiadomienia zgłaszający będzie miał 5 dni roboczych na uzupełnienie lub usunięcie braków lub pomyłek.

4. Uczestnik Konkursu może uzupełnić lub poprawić wyłącznie elementy wskazane przez Komisję Konkursową.

5. W przypadku nie usunięcia braków formalnych zgłoszenia, w  terminie wskazanym w § 8 ust. 3, zgłoszenie zostaje odrzucone i nie podlega dalszej ocenie

6. Komisja Konkursowa przystępuje do oceny merytorycznej danego zgłoszenia po stwierdzeniu braku uchybień formalnych lub po ich uzupełnieniu, w trybie określonym w ust. 3 i 4.

7. Ocenie merytorycznej podlegają zweryfikowane dane stanowiące treść zgłoszenia uczestnictwa przedstawionego w załączniku do niniejszego Regulaminu, tj.

 • Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, w tym wartość obrotów i zysk firmy netto;
 • Wielkość zatrudnienia;
 • Inwestycje firmy w rozwój, infrastrukturę, polepszenie warunków pracy pracowników;
 • Nakłady poniesione na podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 • Posiadane systemy jakości;
 • Posiadane nagrody i wyróżnienia;
 • Posiadane certyfikaty i spełniane normy;
 • Innowacyjność przedsiębiorstwa;
 • Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi;
 • Wdrożenie rozwiązań wypracowanych we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;
 • Działania proekologiczne;
 • Działania charytatywne i na rzecz społeczności lokalnej;
 • Uzyskane przez firmę rekomendacje;
 • Zrzeszenie przedsiębiorcy w organizacjach skupiających przedsiębiorców (np. izby przemysłowo-handlowe, związki pracodawców).

8. Posiedzenia Komisji Konkursowej są niejawne, odbywają się bez udziału osób trzecich. W posiedzeniu Komisji Konkursowej mają prawo brać udział osoby pełniące funkcje w Biurze Konkursu lub te, które zostały zaproszone do roli eksperta przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

9. Wybór Finalistów Konkursu należy wyłącznie do Komisji Konkursowej, której decyzja jest wiążąca  dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz wszystkich Uczestników. Powyższa ocena nie podlega zaskarżeniu w żadnej formie i trybie.

10. Posiedzenia Kapituły Konkursu są niejawne, odbywają się bez udziału osób trzecich. W posiedzeniu Kapituły Konkursowej mają prawo brać udział osoby pełniące funkcje w Biurze Konkursu oraz osoby zaproszone na posiedzenie przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

11. Wybór Laureatów Konkursu należy wyłącznie do Kapituły Konkursu, której decyzja jest wiążąca dla Organizatora, Komisji Konkursowej oraz wszystkich Uczestników. Powyższa ocena nie podlega zaskarżeniu w żadnej formie i trybie.

12. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród w poszczególnych kategoriach lub na wniosek Komisji Konkursowej przyznać inną ilość nagród w danej kategorii.

13. Sprawozdania z prac Komisji Konkursowej sporządza Sekretarz Komisji.

14. Członkowie Komisji Konkursowej, osoby wykonujące czynności w ramach prac Biura Konkursu, a także wszystkie inne osoby zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w organizację i przeprowadzenie konkursu zobowiązują się do zachowania bezstronności i poufności danych zastrzeżonych w ramach konkursu. 

 

§ 9

 Nagrody

1. Laureaci w kategorii konkursowej otrzymują statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf  Gospodarczy 2017".

2. Kapituła Konkursu przyznaje również wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej kategorii firm.

3. Zarówno laureaci jak i firmy wyróżnione mają prawo używać logo i określenia:  "Laureat / Wyróżnienie (nominacja)  Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2017".

4. Laureatowi przysługuje prawo rekomendacji przez Marszałka Województwa Pomorskiego do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

 

§ 10

Ogłoszenie wyników konkursu

1. O wynikach Konkursu  laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani w trakcie Gali Finałowej.

2. Gala Finałowa zostanie zorganizowana w Dworze Artusa w Gdańsku w terminie podanym przez Organizatora.

 

§ 11

 Obowiązki organizatora Konkursu

Organizator Konkursu ma obowiązek przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

Wszelkich informacji o przebiegu Konkursu udziela Biuro Konkursu za zgodą Przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości lub Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

1. Wszystkie otrzymane zgłoszenia konkursowe pozostają u Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

2. Uczestnik konkursu, składając dokumenty wskazane w Regulaminie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w tych dokumentach na potrzeby Konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez Biuro Konkursu i Komisję Konkursową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 195  z późniejszymi zmianami).

3. Kapituła Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2017" ma prawo, na udokumentowany wniosek Organizatora Konkursu odebrać nagrodę lub wyróżnienie z powodu działań uczestnika Konkursu niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości w biznesie lub świadome podanie w dokumentacji konkursowej nieprawdziwych informacji.

4. Kapituła Konkursu ma prawo przyznać specjalne nagrody i wyróżnienia w każdej edycji konkursu.

5. Udział w konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2017" jest bezpłatny, a budżet przedsięwzięcia stanowią: wpłaty Partnera Strategicznego oraz Sponsora Głównego Konkursu, którymi dysponuje i zarządza  Agencja Rozwoju Pomorza S.A., a także środki budżetowe Województwa Pomorskiego, którymi dysponuje i zarządza Biuro Konkursu.

6. Biuro Konkursu po zakończeniu Konkursu przestawia sprawozdanie z przebiegu edycji Konkursu oraz sprawozdanie z realizacji budżetu Konkursu, które podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Konkursową.