Aktualności

17.12.2015 13:02

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, że zastała uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Od 1 stycznia 2016 r. beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają obowiązek publikować w bazie zmówienia niezbędne do realizacji projektów.

Adresy Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności.

Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Została ona opisana w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (www.rpo.pomorskie.eu).

Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności:

  • jeśli nie są podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. zł netto;
  • jeśli są podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku:
  • zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, a jednocześnie niższej niż 30 tys. euro netto,
  • zamówień sektorowych – o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, a jednocześnie niższej od odpowiedniej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku:

W zakresie EFRR osobami do kontaktu w sprawie stosowania zasady konkurencyjności są:

a w zakresie EFS prosimy o kierowanie pytań na skrzynkę mailową – baza.efs@pomorskie.eu.

Pytania i wątpliwości dotyczące działania bazy, a w szczególności problemy z publikowaniem ogłoszeń prosimy zgłaszać na adres e-mail: konkurencyjnosc@mr.gov.pl. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z bazy, na stronie zostały opublikowane instrukcje („Jak dodać ogłoszenie", „Jak znaleźć ogłoszenie"), zawierające zalecenia i wskazówki.

 

Fot. ©Depositphotos/baurka
Fot. na stronie głównej: ©Depositphotos/
pressmaster


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter