Aktualności

15.01.2015 11:42

Baza Konkurencyjności obowiązkowa

Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają obowiązek umieszczania na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.

Obowiązek ten wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz załączonego komunikatu.

► Komunikat w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności 

Obowiązkowi publikacji  ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) podlegają wszyscy beneficjenci PO KL, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do Bazy Konkurencyjności zapytania ofertowe mogą składać zarówno beneficjenci PO KL (podmioty, które zawarły umowę/decyzję o dofinansowanie projektu), jak i wnioskodawcy (podmioty, które złożyły wnioski o dofinansowanie, które zostały zarejestrowane w KSI SIMIK 07-13).

Jednocześnie beneficjenci PO KL, którzy dla danego zamówienia:

  • nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT), albo
  • jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych, nie stosują go w związku z tym, że wartość zamówienia w ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, ale nie przekracza 30 tys. euro netto

także mogą umieszczać je w bazie, z tym, że w przywołanych przypadkach nie jest to obligatoryjne, a decyzja leży w gestii samego beneficjenta.

Konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie ci beneficjenci PO KL, u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę, czy kont w sytuacji, gdy beneficjent nie wystawia żadnego zapytania ofertowego, nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności.

Beneficjenci w trakcie rejestracji do systemu powinni zgłosić się do opiekuna projektu w celu uzyskania numeru ID wniosku o dofinansowanie. System będzie wymagał od beneficjenta rejestracji konta oddzielnie dla każdego projektu i podania numeru ID.

Obecnie system (jako pilotaż) jest przeznaczony dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dopiero w przyszłości beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020, o czym zainteresowane instytucje zostaną poinformowane.

Więcej informacji:

Zobacz również:

http://defs.pomorskie.eu/pl/news/20141128_baza_konkurencyjnosci

Fot. ©Depositphotos/ andresr

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter