Aktualności

05.05.2014 14:39

Bezpłatne doradztwo dla projektów ppp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wybrane zgłoszenia zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami ppp. W tej edycji konkursu preferowane będą przedsięwzięcia ppp dotyczące rewitalizacji. Wnioski składać można do 18 czerwca 2014 r.

Celem Konkursu 3P jest wyłonienie pięciu przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie:

  • ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2009 r. nr 19, poz. 100, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2009 r. nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
     

Przedsięwzięcia ppp do konkursu mogą zgłaszać podmioty, które w świetle przepisów wskazanych powyżej mają status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy. Nagrodą jest uzyskanie nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia doradczego – prawnego lub ekonomicznego lub technicznego, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu ppp.

Zgłoszenia do konkursu wraz z załączoną dokumentacją przedsięwzięcia ppp należy dostarczyć osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs 3P"

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 18 czerwca 2014 r., o godz. 16.30. Zgłoszenia, które wpłyną do PARP po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja konkursowa:

Zobacz również:

http://ppp.parp.gov.pl/news/read/271?page_id=40&slug=rusza-iii-edycja-konkursu-3p


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter