Aktualności

06.07.2015 13:43

Fundusze dla szkół wyższych na walkę z plagiatem

Do 22 lipca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór dotyczy działań w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych. Beneficjentami wsparcia mogą być szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne) oraz grupy uczelni pod przewodnictwem lidera.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4 w Programie Rozwoju Kompetencji, konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą starać się:

  • szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne)
  • grupy uczelni pod przewodnictwem lidera.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na realizację projektów obejmujących swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych mogące przebiegać wyłącznie w dwóch odrębnych procesach:

  • tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source,
  • modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego.

Działania muszą zostać uzupełnione o opracowanie oraz wdrożenie w jednostce objętej wsparciem precyzyjnych procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.

Sposób składania wniosków:

  • na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
  • oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa

Więcej informacji na: http://www.power.gov.pl/nabory/34-zarzadzanie-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego/

Fot. ©Depositphotos/Dmitrijs Dmitrijevs

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter