Aktualności

06.07.2015 14:08

Dotacje na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 4.1 Innowacje społeczne. W ramach konkursu możliwe będzie sfinansowanie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w czterech wybranych tematach: przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej; integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy; kształcenie ustawiczne osób dorosłych; usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Nabór potrwa od 1 do 10 września 2015 r.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:

 1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
 2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
 3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
 4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Więcej informacji na:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych/

Fot. ©Depositphotos/jesadaphorn

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter