Aktualności

19.08.2014 10:42

Innowacje PO KL 2014-2020

W celu praktycznego wykorzystania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Krajowa Instytucja Wspomagająca opracowała zestawienie tych rozwiązań, wraz z propozycją ujęcia części z nich w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – tj. w realizowanym na poziomie centralnym Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO).

Proponowane rozwiązania wybrano pod kątem potrzeb zidentyfikowanych w priorytetach inwestycyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określonych w ww. programach. Warto dodać, że wiele z zaproponowanych rozwiązań powstałych w PO KL to gotowe do zastosowania narzędzia, stanowiące odpowiedź na konkretne problemy społeczne. Zostały one nie tylko w szczegółowy sposób opisane ale także zawierają elementy warunkujące bezpośrednie ich wykorzystanie w praktyce, tj. podręczniki, metodologie, programy, narzędzia informatyczne. Rozwiązania wypracowane w PO KL mogą zatem służyć rozwiązaniu problemów zdefiniowanych w PO WER oraz poszczególnych RPO. Ponadto skorzystanie z dostępnych już narzędzi umożliwi skuteczniejszą i bardziej efektywną kosztowo interwencję w obszarach szeroko pojętej polityki społecznej w przyszłej perspektywie finansowej.

Prezentowane materiały zostały opracowane we współpracy z Instytucją Zarządzającą PO KL na podstawie wersji PO WER i RPO przekazanych oficjalnie do Komisji Europejskiej oraz na podstawie aktualnego na kwiecień 2014 roku zakresu wsparcia przewidzianego w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych. Propozycja KIW wskazująca przyporządkowanie konkretnych produktów projektów innowacyjnych do poszczególnych priorytetów inwestycyjnych współfinansowanych z EFS ma więc charakter wstępny i poglądowy.

Dokonując podziału listy projektów innowacyjnych na poszczególne cele tematyczne i priorytety inwestycyjne, KIW nie dokonywała oceny jakości czy skuteczności wypracowanych innowacji. W materiale uwzględniono zatem wszystkie rozwiązania, których wykorzystanie jest możliwe w perspektywie finansowej 2014-2020. Z uwagi na zróżnicowany harmonogram realizacji projektów innowacyjnych, przewidujący różne momenty ich walidacji czy zakończenia, w tabeli (w formacie Excel) uwzględniono zarówno te, które już zostały zwalidowane, jak i te które znajdują się przed tym etapem.

Niemniej, ostateczna decyzja związana z uwzględnienem danego rozwiązania w przyszłej perspektywie finansowej, co do zasady, powinna dotyczyć rozwiązań zwalidowanych pozytywnie i w konsekwencji wykorzystywać ostateczną wersję wypracowanych produktów. Ponadto, wskazane w tabeli typy operacji oraz kryteria strategiczne nie stanowią dokładnego brzmienia zapisów w tym zakresie, mają jedynie charakter przykładów i zostały wskazane w celu pokazania możliwego kierunku wykorzystania wypracowanych rozwiązań.

 

Dodatkowe informacje pod adresem innowacjekiw@cpe.gov.pl

 

Więcej na stronie:
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1522&Itemid=776&lang=pl

 

Fot. ©Depositphotos/nmedia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter