Aktualności

07.10.2016 13:29

Inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

26 projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podpisanie umów z wnioskodawcami dla Działania 11.3. odbyło się 6 października 2016 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W ramach konkursu zostało złożonych 29 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 221 903 524,89 zł. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 131 683 343,60 zł.

Do dofinansowania zostało wybranych 26 projektów, których całkowita wartość dotacji wynosi 129 418 050,25 zł, a łączna wartość projektów – 208 579 857,16 zł.  

Realizacja wybranych projektów przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:

  • długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) – 232,64
  • liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych (szt.) – 2
  • liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych (szt.) – 14
  • liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 60 780
  • liczba wspartych stacji uzdatniania wody (szt.) – 4
  • przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 3 873
  • liczba utworzonych i rozbudowanych systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych (szt.) – 1
  • liczba ludności korzystającej z utworzonych i rozbudowanych systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych (osoby) – 500 000
  • liczba instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych (szt.) – 3
  • ilość zagospodarowanych osadów ściekowych (Mg/rok) – 1012,62

Celem Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 jest spełnienie zobowiązania akcesyjnego dotyczącego oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM oraz poprawa jakości wody pitnej.

 

Pobierz prezentację z podpisania umów


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter