Aktualności

26.11.2014 13:27

Nabór do Wykazu kandydatów na ekspertów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski można składać do 15 stycznia 2015 r.

Wpisu można dokonać w następujących dziedzinach:
1. Edukacja przedszkolna i ogólna
2. Kształcenie zawodowe
3. Rynek pracy, w tym samozatrudnienie:
a. Aktywizacja zawodowa
b. Mikroprzedsiębiorstwa
4. Opieka nad dziećmi do lat 3
5. Adaptacyjność
6. Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie oraz usługi społeczne
7. Ekonomia społeczna
8. E-zdrowie
9. Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach
10. Infrastruktura B+R
11. Inwestycje w MŚP
12. Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP
13. Uzbrojenie terenów pod inwestycje
14. Rewitalizacja (w połączeniu z OP 6, PI 9i i 9iv)
15. Dziedzictwo kulturowe
16. Turystyka
17. Transport miejski
18. Tabor miejski
19. Infrastruktura kolejowa
20. Tabor kolejowy
21. Infrastruktura drogowa
22. Efektywność energetyczna
23. Odnawialne źródła energii (słońce, woda, biomasa, biogaz, energia ziemi)
24. Niskoemisyjne źródła ciepła
25. Zaopatrzenie w ciepło
26. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne i systemy zarządzania energią
27. Rozbudowa systemu monitoringu powietrza
28. Ochrona przeciwpowodziowa (w tym zagospodarowanie wód opadowych i obiekty małej retencji)
29. Gospodarka odpadami
30. Gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę
31. Bioróżnorodność


Szczegółowy opis dziedzin znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu prowadzenia Wykazu (do pobrania u dołu strony).

O wpis do wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, przy czym dopuszcza się, że doświadczenie może obejmować aspekty techniczne, finansowo-ekonomiczne lub środowiskowe,
 • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020,
 • nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO WP, Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP) ani instytucji horyzontalnych zaangażowanych w realizację RPO WP 2014-2020.


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełniony formularz kwestionariusza osobowego stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających trzyletnie doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzających wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020.


Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wykazu kandydatów na ekspertów znajdują się w Regulaminie prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (do pobrania u dołu strony).


Zgłoszenia z dopiskiem: „EKSPERCI RPO WP 2014-2020", należy przesyłać pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
Dorota Krzyżanowska
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk


lub składać osobiście w zamkniętej opisanej według powyższego wzoru kopercie w:

Sekretariacie Departamentu Programów Regionalnych UMWP
ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk
pok. 200
w godz. 7.45-15.45


w terminie do 15 stycznia 2015 r.

Ostateczną decyzję o wpisie do Wykazu kandydatów na ekspertów podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego.


Dodatkowe informacje: Dorota Krzyżanowska, tel. 58 326 81 85


Administratorem bazy danych zawierających dane osobowe kandydatów jest Zarząd Województwa Pomorskiego (dalej: ZWP) z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów. Kandydaci mają prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania ich i uzupełniania. Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.


Do pobrania:

Zobacz również:
http://dpr.pomorskie.eu/pl/nowa_perspektywa/news/wykaz_ekspertow_nabor

 

Fot. ©Depositphotos/photography33
Fot. na stronie głównej: ©Depositphotos/Frank-Peters


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter