Aktualności

01.07.2015 15:02

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.11.04.00 – IZ-01-22 – 001/15)

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 7 września 2015 r. do 25 września 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 31 stycznia 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

  • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.4 zamieszczonego w SzOOP RPO WP 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów, za wyjątkiem typu projektu nr 5), wymienione w pkt 5 opisu Działania 11.4 zamieszczonego w SzOOP RPO WP 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 11.4 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP 2014-2020.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki w finansowaniu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 11.4 w SzOOP RPO WP 2014-2020.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 48 144 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 11.4 informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Aleksandra Budny, tel. 58 326 81 16, e-mail a.budny@pomorskie.eu.

W sprawach dotyczących zasad naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dorota Krzyżanowska, tel. 58 326 81 85, e-mail: d.krzyzanowska@pomorskie.eu,
Agata Mróz, tel. 58 326 81 88, e-mail: a.mroz@pomorskie.eu.

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. 58 326 81 13, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,
Andrzej Wrona, tel. 58 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter