Aktualności

01.07.2015 15:05

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.08.03.00 – IZ-01-22 – 001/15)

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 16 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 30 kwietnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

  • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 8.3 zamieszczonego w SzOOP RPO WP 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 8.3 zamieszczonego w SzOOP RPO WP 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.3 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP 2014-2020.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki w finansowaniu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 8.3 w SzOOP RPO WP 2014-2020.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 87 273 088 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 8.3 informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących zasad naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Odpowiedzi na pytania dotyczące Działania 8.3

  1. Jakie informacje odnoszące się do kryteriów wyboru projektów należy uwzględnić w Studium Wykonalności?

Sporządzając studium wykonalności należy mieć na względzie kryteria wyboru projektów. Powinno ono zawierać informacje, które pomogą ocenić projekt, zwłaszcza w przypadku, gdy dana informacja nie została zawarta w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu. Dotyczy to zatem przede wszystkim kryteriów oceny wykonalności projektu. Kryteria oceny projektów są dostępne pod adresem:

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-2020 

  1. Czy do konkursów w ramach RPO WP 2014-2020 mogą składać wnioski podmioty spoza województwa pomorskiego?

Do konkursów ogłaszanych w ramach RPO WP 2014-2020 wnioski mogą składać wszystkie podmioty (także spoza województwa pomorskiego) pod warunkiem, że wpisują się w typy beneficjentów określone w SzOOP RPO WP 2014-2020 dla danego Działania / Poddziałania oraz realizują projekt na obszarze województwa pomorskiego.

  1. Czy w ramach projektu możliwym jest realizacja nowej infrastruktury w rozumieniu budynku – obiektu?

Ze wsparcia w ramach Działania 8.3. wyłączone są przedsięwzięcia dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, w tym wystaw, festiwali, oraz budowy nowej infrastruktury kulturalnej.

  1. Czy możliwym jest partnerstwo w projekcie jednostki samorządu terytorialnego i kościoła?

Projekty współfinansowane ze środków RPO WP 2014-2020 mogą być realizowane przez kilka podmiotów w formie partnerstwa, na podstawie porozumienia albo umowy o partnerstwie. Jednostki sektora finansów publicznych, jako beneficjenci środków RPO WP 2014-2020, mogą realizować projekty w partnerstwie z innymi jednostkami z sektora finansów publicznych lub podmiotami spoza sektora finansów publicznych.

Partnerstwo zawierane pomiędzy jst na podstawie ustaw ustrojowych wymaga podjęcia uchwał właściwych organów stanowiących gmin, powiatów lub województw przed zawarciem porozumień.

Natomiast podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), tj. jednostki sektora finansów publicznych, jako wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie, dokonują wyboru partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, a w szczególności są zobowiązane do zachowania wymogów określonych w art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej:

1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;

2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Ponadto wybór partnerów spoza sektora finansów publiczny musi być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego. W przypadku, gdy partner nie został wybrany zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami, wydatki

poniesione w ramach projektu przez partnera mogą zostać uznane przez IZ RPO WP/IP za niekwalifikowalne (przy czym wysokość wydatków niekwalifikowalnych będzie uzależniona od stopnia naruszenia przepisów ustawy wdrożeniowej).

  1. Czy w projekcie  prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach muszą być prowadzone w obiektach wpisanych do rejestru zabytków?

Prace konserwatorsko – restauratorskie mogą być tylko i wyłącznie prowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter