Aktualności

06.06.2017 08:11

Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2. POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP".

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP, w terminie: od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie PARP: www.poir.parp.gov.pl


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter