Aktualności

07.10.2016 13:00

Podpisanie umów dotyczących transportu miejskiego

W Urzędzie Miejskim w Kartuzach 6 października 2016 r. zostały podpisane dwie umowy z wnioskodawcami dla Poddziałania 9.1.1. Transport Miejski – Mechnizmy ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania dwa projekty, które najszybciej osiągnęły gotowość realizacyjną. Są to projekty:

  • „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi" – projekt gminy Kartuzy o wartości ponad 26 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości blisko 9,86 mln zł.

Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2018 r. Celem jest poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego, a w konsekwencji zwiększenie liczby osób korzystających z pasażerskiego transportu kolejowego. Zostanie utworzony węzeł integrujący ruch pasażerów w Kartuzach na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej poprzez budowę, modernizację i przebudowę następujących elementów infrastruktury: dworca kolejowego, zaplecza park&ride, zaplecza bike&ride (planowane jest utworzenie bezpłatnego, zadaszonego, monitorowanego parkingu dla rowerów), drogi dojazdowej do węzła integracyjnego, skrzyżowań itp. Prace dadzą możliwość zmiany środka transportu przez pasażerów kolei, autobusów, samochodów i rowerzystów. Planuje się, że z wybudowanej infrastruktury rocznie skorzysta blisko 164 tys. pasażerów publicznego transportu zbiorowego.

  • „Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi" – projekt gminy Stężyca o wartości blisko 6 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie to ok. 3,65 mln zł.

Projekt zostanie zrealizowany do września 2017 r. Będzie to kompleksowa modernizacja węzła integracyjnego w Gołubiu, na terenie gminy Stężyca wraz z budową dojazdowych tras rowerowych z miejscowości Stężyca, Szymbark i Zgorzałe (o łącznej długości 13,02 km), zapewniających dogodny dostęp do węzła. Zagospodarowanie terenu węzła obejmować będzie m.in. budowę parkingu dla samochodów osobowych na 23 miejsca postojowe z 1 miejscem dla osoby niepełnosprawnej, budowę przystanku autobusowego z wiatą dla oczekujących pasażerów i miejscem postojowym dla autobusu, a także budowę parkingu dla 96 roweró,w tzw. parkuj rower i jedź.

Ponadto zaplanowano kampanię informacyjno-edukacyjną promującą transport zbiorowy i niezmotoryzowany, by zmaksymalizować efekty realizacji wszystkich przedsięwzięć dotyczących transportu zbiorowego. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności transportu zbiorowego. Zakłada się, że z wybudowanej infrastruktury rocznie skorzysta ponad 108 tys. pasażerów publicznego transportu zbiorowego.

W ramach Poddziałania 9.1.1., w trybie pozakonkursowym, realizowane będą wyłącznie projekty wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2020. Strategia zakłada, że na terenie całego obszaru metropolitalnego zrealizowane zostaną prace dotyczące około 20 węzłów integracyjnych, które pozwolą m.in. na pełniejszą integrację różnych podsystemów transportu zbiorowego. Ważnymi elementami tych projektów są też drogi rowerowe i miejsca parkingowe.

Interwencja w ramach poddziałania ma na celu umocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport w miastach (mobilność niskoemisyjna). Jego realizacja przyczyni się do pogłębienia integracji oraz poprawy sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w największych miastach i ich obszarach funkcjonalnych, tworzących silną alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego.

 

Fot. Wojciech Drewka


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter