Aktualności

29.11.2017 09:21

Pożyczki inwestycyjne i pożyczki profilowane dostępne dla pomorskich przedsiębiorców

28 listopada br. podpisano umowę z pośrednikiem finansowym w związku z realizacją Projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa Operacyjną zawarta pomiędzy BGK a Pośrednikiem Finansowym  - konsorcjum ECDF S. A. oraz MEGA SONIC S.A na kwotę 37 mln zł  w praktyce pozwoli na udzielenie 25 mln zł Pożyczek Inwestycyjnych oraz 12 mln zł Pożyczek Profilowanych.

Jest to piąta Umowa Operacyjna podpisana w województwie pomorskim.

Łączna wartość wszystkich pięciu podpisanych umów z Pośrednikami Finansowymi wynosi 150 mln zł.

Konsorcjum ECDF S. A. oraz MEGA SONIC S.A oferuje pożyczki o wartości od 300 tys. do 1 mln zł. Produkty te uzupełniają dotychczasową ofertę Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ zarządzanego przez BGK, który od  września br. udostępnia na Pomorzu niższe wartościowo Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowe kierowane do przedsiębiorców.

Maksymalny okres spłat tych pożyczek to 84 miesięcy, w tym możliwe jest uzyskanie do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Pośrednik finansowy nie pobiera opłat i prowizji związanych z ich udostępnianiem oraz obsługą.

Pierwszy z produktów - Pożyczka Inwestycyjna, o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł, adresowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw (zatrudniających nie więcej niż 50 osób) prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego mające na celu:
- poprawę potencjału konkurencyjnego
- poprawę zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
- zwiększenie produktywności.

Ww. cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:
- wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
- unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
- modernizacją środków produkcji,
- adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
- wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Pożyczki Inwestycyjne udzielane przez pośrednika finansowego mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych lub na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w obszarach preferencji, tj. inwestycji:
- ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu,
- przyczyniających się do wzrostu o 20% netto nowych trwałych miejsc pracy w wyniku realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie.

Kolejny produkt - Pożyczka Profilowana (o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł) adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego. W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza mające na celu:
- istotne poszerzenie rynków zbytu lub
- poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości.

Ww. cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:
- zmianą procesu produkcyjnego,
- zmianą sposobu świadczenia usług,
- zakupem maszyn i sprzętu,
- rozbudową zaplecza.

W ramach instrumentu finansowane będą również przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego mające na celu:
- poprawę efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub
- redukcję wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych.

Ww. cel realizowany jest m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji, przy wykorzystaniu nowych źródeł energii lub wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego.

Pożyczki Profilowane udzielane przez pośrednika finansowego mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych lub na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w obszarach preferencji, tj. w przypadku inwestycji ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu. Natomiast w przypadku przedsięwzięć realizowanych w celu poprawy efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub redukcję wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, preferowane będą projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Więcej informacji na stronie na stronie: https://rpo.bgk.pl/rpo/pfr2020/


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter