Aktualności

07.01.2015 10:40

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Decyzję podpisała Marianne Thyssen, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach.  W programie, oprócz środków EFS, dostępne będą także fundusze Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym.
- Program nie będzie prostą kontynuacją Kapitału Ludzkiego, który w latach 2007-2013 skupiał wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego – powiedziała Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. – W  latach 2014-2020 to regiony będą zarządzały większością środków EFS, z których finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. Natomiast z pomocą PO WER, realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja czy zdrowie – poinformowała minister.

Ponadto w ramach PO WER przewidziano wsparcie bezpośrednie, w przypadku którego koordynacja na poziomie krajowym może zapewnić wyższą efektywność. Będzie to przede wszystkim wsparcie kierowane do osób młodych pozostających bez pracy, ale także takie zagadnienia jak innowacje społeczne i szkolnictwo wyższe.
Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.
- Polska gospodarka ma być bardziej konkurencyjna i innowacyjna, a Polacy kreatywniejsi i  przedsiębiorczy. Inwestycje w kapitał ludzki z pewnością się do tego przyczynią.  Konkurencji w Europie nie wygramy tylko dobrą dostępnością komunikacyjną i infrastrukturą, choć te inwestycje są bardzo ważne. Z krajami starej Unii możemy konkurować, przede wszystkim stawiając na człowieka, jego kreatywność, kompetencje, wiedzę i motywację – dodała minister Maria Wasiak.

Fot. źródło: www.efs.gov.pl

Priorytety PO WER

  • Osoby młode na rynku pracy – alokacja EFS i specjalna linia budżetowa 1 757 mln euro:

realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

  • Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – alokacja EFS 739 mln euro:

wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.

  • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – alokacja EFS 1 056 mln euro:

wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę.

  • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – alokacja EFS 670 mln euro:

realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.

  • Wsparcie dla obszaru zdrowia – alokacja EFS 301 mln euro:

realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;

  •  Pomoc techniczna – alokacja EFS 164 mln euro

Zobacz również:

http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/POWER_zatwierdzony_18122014.aspx

Fot. ©Depositphotos/ Alexander Raths

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter