Aktualności

17.05.2018 15:14

Szkolenie w Słupsku: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 24 maja 2018 r. poświęcone aktualnym dwóm zasadom horyzontalnym związanym z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskiej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

  • Wprowadzenie - aktualne dokumenty o których należy pamiętać.
  • Dwie zasady horyzontalne  –  zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn
  • Jak zapewnić osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi  dostęp do Funduszy Europejskich - omówienie Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020
  • Dobre praktyki – wskazówki dla instytucji realizujących projekty dofinansowane ze środków unijnych
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin szkolenia:

Zamknięcie rekrutacji na szkolenie w Słupsku.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 24 maja 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, przy ul. Słonecznej 15D, w godz. 10:00 – 14:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 22 maja 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44; (59) 714 18 45

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Program szkolenia.
2. Formularz zgłoszeniowy.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter