Aktualności

08.12.2014 14:46

Wstępna wersja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok w ramach RPO WP na lata 2014-2020

W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP, Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 25 listopada 2014 roku przyjął wstępną wersję harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok.

Z uwagi na fakt, iż Instytucja Zarządzająca RPO WP jest w trakcie negocjacji treści RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską, a równocześnie trwają prace nad m.in. przyjęciem i zatwierdzeniem właściwych wytycznych oraz przygotowaniem rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ogłoszenie harmonogramu w formie ostatecznej będzie możliwe dopiero po zakończeniu tych działań.
Przyjęty dokument jest pierwszą wersją wstępnego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok, uwzględniającą stan zaawansowania prac nad RPO WP i będzie sukcesywnie zmieniany i aktualizowany wraz z postępem prac nad programem.
Szczegółowe informacje dotyczące m.in. konkretnych terminów naborów, typów projektów i przewidywanej alokacji, zostaną uzupełnione w terminie późniejszym.
Mając na względzie stan przygotowań do wdrażania programu, IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych w tabeli terminów ogłoszenia naborów.


Do pobrania:
1. Wstępna wersja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok w ramach RPO WP na lata 2014-2020

     Plik PDF 54 KB

2. Uchwała Nr 1172/403/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia wstępnej wersji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok w ramach RPO WP na lata 2014-2020  

     Plik PDF 42 KB

 

Zobacz również:
http://dpr.pomorskie.eu/pl/nowa_perspektywa/harmonogramy_naborow/harmonogramy_naborow__

Fot. ©Depositphotos/pixpack


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter