Aktualności

16.02.2015 14:46

Wytyczne dotyczące funduszy europejskich 2014-2020

Znana jest ostateczna treść trzech dokumentów dotyczących wdrażania funduszy unijnych w latach 2014-2020.

Do końca stycznia 2015 r. zostały zaakceptowane:

1. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;

2. Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;

3. Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

Trwają prace na pozostałymi wytycznymi, którymi będą kierowały się instytucje ogłaszające konkursy w latach 2014-2020.

Obecnie są konsultowane:

1. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020;

2. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Wykaz wszystkich wytycznych, zarówno tych obowiązujących, jak i skierowanych do konsultacji, dostępny jest na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz: Wytyczne 2014-2020 

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter