Aktualności

09.06.2014 10:55

Zasady oznaczania projektów

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało informację o uproszczonych zasadach oznaczania projektów.

W związku z rozpoczęciem przez niektórych beneficjentów realizacji projektów współfinansowanych ze środków perspektywy 2014-2020, przy jednoczesnym braku zatwierdzonego przez Komisje Europejską aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 115 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., IK NSRO w zakresie informacji i promocji przygotowała uproszczone zasady oznaczania projektów (wizualizację).

W okresie przejściowym beneficjenci powinni posługiwać się załączoną uproszczoną wizualizacją oraz zapisami rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (art. 115 oraz załącznik XII).

Ostateczna wizualizacja zostanie rozszerzona m.in. o oznaczenia dla portali. W zalezności od zapisów aktu wykonawczego będzie ona mogła zawierać drobne modyfikacje w stosunku do uproszczonej wizualizacji.

Szczegółowe zasady dotyczące oznaczania projektów zostaną ujęte w jednym podręczniku beneficjenta dla wszystkich programów polityki spójności.

—————————

► Załącznik do pisma nr DIP-I-8141-3-ERS14 – uproszczona wizualizacja perspektywy 2014-2020

► Logo FE (zip)


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter