Aktualności

04.03.2014 08:38

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Samorząd województwa pomorskiego po raz trzeci bierze na siebie odpowiedzialność za zainwestowanie w naszym regionie funduszy Unii Europejskiej. Na lata 2014-2020 województwo pomorskie otrzyma największy w historii strumień środków rozwojowych – blisko 2 mld euro.

Zmiany, zmiany, zmiany

Nowa perspektywa finansowa UE niesie za sobą szereg zmian. Najistotniejsza dotyczy tego, iż przyszły Regionalny Program Operacyjny (RPO) będzie miał  charakter dwufunduszowy, tzn. łączy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto akcenty (głównie finansowe) w okresie 2014-2020 będą inaczej rozłożone od tych w minionym 10-leciu. Komisja Europejska i polski rząd wymagają mocniejszej koncentracji wydatków rozwojowych na takich zagadnieniach, jak komercjalizacja wiedzy, odnawialne źródła energii, ekoefektywność oraz zwalczanie ubóstwa.

- Musimy pamiętać o fundamentalnych założeniach, które wspólnie przyjęliśmy na Pomorzu – przypomina Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Treść RPO nie powinna wykraczać poza ramy określone w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz sześciu Regionalnych Programach Strategicznych. Skończyły się już czasy, w których środki UE traktowaliśmy jako panaceum na wszelkie zło, czyli nasze zapóźnienia cywilizacyjne. Ponadto prawdopodobnie po raz ostatni będziemy mogli polegać na tak istotnym wsparciu z Unii Europejskiej. Musimy zbudować samodzielną zdolność do prowadzenia działań rozwojowych w kolejnych dekadach oraz stworzyć trwałe podstawy do dalszego rozwój regionu – dodaje marszałek Struk.

Zmieni się także podejście do efektów interwencji. Rozliczani będziemy nie tyle z tempa wydawania pieniędzy, ile ze skuteczności w uzyskiwaniu konkretnych, wymiernych rezultatów.

Nie wszystko wszędzie

Charakterystyczne dla nowego RPO będzie silniejsze niż dotychczas nastawienie na realizację projektów partnerskich, a także tzw. podejście terytorialne, polegające na negocjowaniu z partnerskimi reprezentacjami określonych części regionu spójnych pakietów przedsięwzięć rozwojowych.

Podejście terytorialne przyjęło m.in. formę zintegrowanych porozumień terytorialnych (ZPT). Są one instrumentami służącymi do uzgodnienia zakresu interwencji publicznej podejmowanej w ramach polityki rozwoju regionu, istotnej dla danego obszaru funkcjonalnego. ZPT oparte zostały na analizie problemów rozwojowych i konsensusie co do wspólnego interesu partnerów reprezentujących miejski obszar funkcjonalny (MOF). Ich efektem powinny być pakiety przedsięwzięć z różnych obszarów tematycznych, służące wykorzystaniu szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących dany obszar. Ujęte w ZPT przedsięwzięcia, o ile spełnią formalne warunki uzyskania wsparcia i osiągną na czas odpowiedni stopień gotowości realizacyjnej, uzyskają priorytetowy dostęp do różnych instrumentów wsparcia pozostających w dyspozycji samorządu województwa. Wskazano dziewięć MOF, z którymi prowadzone są negocjacje:

MOF

Bytów

MOF

Chojnice -
- Człuchów

MOF

Kościerzyna

MOF

Kwidzyn

MOF

Lębork

MOF

Malbork

MOF

Obszar Metropolitalny Trójmiasta

MOF

Słupsk

MOF

Starogard Gdański

 

- Przeplatanie się procesu tworzenia programu z rozmową o konkretnych przedsięwzięciach to wielka wartość – podkreśla marszałek Struk. - W ten sposób oferta programu może lepiej odpowiadać na potrzeby definiowane przez partnerów samorządowych, gospodarczych i pozarządowych, a proponowane projekty mogą lepiej korespondować z wymogami nowej perspektywy finansowej UE. Jest to także wyjątkowa okazja do zintensyfikowania trudnej, ale rzeczywistej i niepozorowanej współpracy – tak w ramach obszarów funkcjonalnych, jak również między nimi a samorządem województwa.

Po konsultacjach

Konsultacje społeczne projektu RPO, które trwały 52 dni, dobiegły końca. Odbyło się 6 konferencji i 30 spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział ponad 1000 osób, przekazując łącznie ponad 1600 uwag. Najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły: rozszerzenia tematycznego i terytorialnego, wzmocnienia zapisów dotyczących wsparcia obszarów wiejskich oraz zmiany akcentów finansowych.

- Duża część zgłoszonych uwag ma charakter wdrożeniowy i dotyczy nie tyle zawartości programu, co sposobów jego realizacji – zwraca uwagę marszałek Struk. - Z tych uwag bardzo się cieszę. Pokazują one, że do programowania środków unijnych mamy coraz bardziej praktyczne podejście. Nawet najlepiej skonstruowany RPO będzie nieefektywny bez stosownego „oprzyrządowania" wdrożeniowego.

Samorząd województwa pomorskiego przeanalizował przekazane propozycje (raport z konsultacji został przyjęty przez Zarząd WP w grudniu 2013). Kolejnym krokiem będzie przygotowanie  projektu Programu (co powinno nastąpić w lutym 2014 r.), a potem jego wynegocjowanie z polskim rządem i Komisją Europejską.

- Z końcem 2014 roku musimy osiągnąć w regionie pełną gotowość do wdrażania RPO. Wierzę, że sprostamy temu wyzwaniu, a lata 2014-2020 będziemy pamiętać jako czas dynamicznego rozwoju województwa pomorskiego i całej północnej Polski – zaznacza marszałek Struk.

Agnieszka Kobus
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter