Dla Beneficjenta

Spotkanie informacyjne w Tczewie: „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”
13.06.2016 16:01

Spotkanie informacyjne w Tczewie: „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 21 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
Konferencja dla organizacji pozarządowych
09.06.2016 13:09

Konferencja dla organizacji pozarządowych

Możliwości dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WP będą tematem konferencji, która odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w środę, 22 czerwca 2016 r. Zgłoszenia trwają do 17 czerwca.

Zobacz>>
Szkolenie w Słupsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”
31.05.2016 09:04

Szkolenie w Słupsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane 8 czerwca 2016 r., poświęcone zasadom pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

Zobacz>>
Rozstrzygnięcie drugiego konkursu Aktywizacja społeczno-zawodowa
27.05.2016 14:34

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu Aktywizacja społeczno-zawodowa

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny projektów, które podlegały ocenie w ramach pracy Komisji Oceny Projektów Konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 dla Działania 6.1 Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Seminarium edukacyjne „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast a kierunki integracji procesów i mechanizmów działania”
25.05.2016 13:23

Seminarium edukacyjne „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast a kierunki integracji procesów i mechanizmów działania”

Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w seminarium edukacyjnym poświęconym roli, jaką kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów odgrywa w procesach zarządzania rozwojem polskich miast. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Chojnicach: „Konkurs w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP 2014-2020”
20.05.2016 09:17

Spotkanie informacyjne w Chojnicach: „Konkurs w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 30 maja 2016 r., dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.

Zobacz>>
Opinia samorządu o projektach z działania 3.1. PO WER
18.05.2016 12:55

Opinia samorządu o projektach z działania 3.1. PO WER

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1. PO Wiedza Edukacja Rozwój w celu uzyskania opinii samorządu województwa o zgodności projektu z Regionalną Strategią Innowacji. Wniosek należy złożyć do UMWP w jednym z dwóch dogodnych dla wnioskodawcy terminów, tj. do 25 maja lub do 13 czerwca 2016 r.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze na prace B+R oraz komercjalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
17.05.2016 15:41

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze na prace B+R oraz komercjalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 2 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”
17.05.2016 15:15

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 31 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z kwalifikowalnością wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Fundusze na integrację - konkurs z poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO WP 2014-2020”
17.05.2016 15:09

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Fundusze na integrację - konkurs z poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 31 maja 2016 r., dotyczące konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego z poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”
17.05.2016 13:22

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 1 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorców”
12.05.2016 13:26

Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorców”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 20 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Słupsku: „Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020”
11.05.2016 17:19

Szkolenie w Słupsku: „Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane 24 maja 2016 r., poświęcone zasadom realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Kościerzynie, Chojnicach i Człuchowie: „Środki z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw”
11.05.2016 12:26

Spotkania informacyjne w Kościerzynie, Chojnicach i Człuchowie: „Środki z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 20, 24 i 25 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Człuchowie, Chojnicach i Kościerzynie: „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn”
10.05.2016 13:20

Spotkania informacyjne w Człuchowie, Chojnicach i Kościerzynie: „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 17, 18 i 19 maja 2016 r., poświęcone tematyce wytycznych w zakresie realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Kwidzynie i Tczewie: „Konkurs w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP 2014-2020”
10.05.2016 11:50

Spotkania informacyjne w Kwidzynie i Tczewie: „Konkurs w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 16 i 20 maja 2016 r., dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.

Zobacz>>
95 milionów złotych z Unii na zwiększenie zatrudnienia osób wykluczonych społecznie
09.05.2016 14:49

95 milionów złotych z Unii na zwiększenie zatrudnienia osób wykluczonych społecznie

Od 23 maja do 20 czerwca 2016 roku Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów, ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje. Wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”
06.05.2016 15:37

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje. Wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 20 maja 2016 r., poświęcone wsparciu dla przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla organizacji pozarządowych”
06.05.2016 12:28

Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 14 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na wsparcie działań statutowych organizacji pozarządowych.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”
06.05.2016 12:24

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 13 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter