Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy

Edycja 2017 rozpoczęta

Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" organizowany jest od 2000 r. Statuetka „Gryfa Gospodarczego" jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród gospodarczych, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i władze województwa pomorskiego.

Konkurs organizowany jest po raz 18 z inicjatywy Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, której przewodniczy Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk. Udział w konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2017" jest bezpłatny. Sponsorem Głównym Konkursu jest mBank S.A., natomiast patronami medialnymi są: Polska Dziennik Bałtycki,Trojmiasto.pl Sp. z o.o. oraz Radio Gdańsk S.A. Partnerem Strategicznym Konkursu jest Olivia Business Centre.

Kategorie konkursowe 

Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach:

  • „Mikroprzedsiębiorstwo" – zatrudniające poniżej 10 pracowników,
  • „Małe Przedsiębiorstwo" – zatrudniające od 10 do 49 pracowników,
  • „Średnie Przedsiębiorstwo" – zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
  • „Duże Przedsiębiorstwo" – zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymują statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2017". Kapituła Konkursu przyznaje także wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej kategorii konkursowej. Zarówno laureaci, jak i firmy wyróżnione, mają prawo używać logo i określenie: "Laureat/Wyróżnienie Konkursu Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2017".
Media i instytucje patronujące konkursowi przyznają jednemu z finalistów honorową statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryfa Medialnego 2017".

Nagrody Specjalne
Kapituła Konkursu ma prawo wyboru spośród trzech firm wskazanych przez Komisję Konkursową przedsiębiorstw, które otrzymają statuetkę specjalną Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2017"  w kategoriach:

  • „Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2017". 

W tej kategorii ocenie podlegać będą m.in. wdrożone w przedsiębiorstwie innowacyjne rozwiązania, w szczególności rozwiązania wypracowane we współpracy z jednostkami naukowo–badawczymi. Jednym z kryteriów przyznania nagrody specjalnej będą działania zwiększające skalę współpracy pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw z zespołami badawczymi, gdzie celem jest komercjalizacja wyników badań przez wprowadzenie nowego produktu /usługi na rynek;

  • „Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2017", za projekt (przedsięwzięcie) zrealizowane na terenie województwa pomorskiego w 2016 r. 

Celem kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie firm, które w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie pomorskim. W tej kategorii ocenie podlegać będą działania realizowane w obszarze: zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie; ochrony środowiska naturalnego; rozwoju społeczności lokalnych; etycznych praktyk w biznesie

Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego poprzez m.in. prezentację i promowanie firm, które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu, promowanie laureatów Konkursu poprzez rekomendowanie ich do ogólnopolskich nagród i wyróżnień, włączenie sektora przedsiębiorców do szerokiej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, a także inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw.

Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości pełniąca rolę doradcy Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości.

Sponsor Główny

Partner Strategiczny

Znak mBank

       

 

 

 

 

 

 

Patroni medialni

Patroni medialni: znaki Pomorskie.eu, Dziennik Bałtycki, trojmiasto.pl, Radio Gdańsk