Zgłoszenia

Pobierz:

Formularz zgłoszeniowy do konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2017" (format docx)

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie mogą złożyć przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio – poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców.

Zgłoszenie uczestnictwa mogą złożyć przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Uczestnicy konkursu zobowiązani są oświadczyć, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne
a także dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa. 

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej Konkursu: www.gryfgospodarczy.pl .

Zgłoszenia proszę składać:

  1. w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres mailowy Biura Konkursu: PRP@pomorskie.eu oraz
  2. w formie papierowej do Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości:
  • osobiście: w siedzibie Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP, przy ul. Długi Targ 1-7 (Sekretariat, III piętro, pokój 48),
  • lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Gospodarczego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

do dnia 14 kwietnia 2017 roku (liczy się data stempla wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego). 

Aby zapewnić udział w Konkursie o Pomorską Nagrodę „Gryf Gospodarczy 2017" jak najszerszej grupie przedsiębiorców z województwa pomorskiego, Pomorska Rada Przedsiębiorczości, która jest organizatorem konkursu, zadecydowała o przedłużeniu terminu przyjmowania formularzy konkursowych do dnia 14 kwietnia 2017 r.